วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

บทสวดมนต์พระคาถาพระมหากรุณาธารณีสูตร / ไต่ปุยจิ่ว

บทสวดมนต์พระคาถาพระมหากรุณาธารณีสูตร / ไต่ปุยจิ่ว
โชย ชิ่ว โชย งั่ง บ่อ ไหง ไต่ ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว (๓ จบ )
ปึง ซือ ออ นี ทอ ยู ไล้ (๓ จบ)
• นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี ซอ ปอ ลา เย • ผู่ ที สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย • งัน • สัต พัน ลา ฮัว อี • ซู ตัน นอ ตัน เซ • นำ มอ สิด กิต ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ • นำ มอ นอ ลา กิน ซี • ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม • สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง • ออ ซี เย็น • สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค • มอ ฮัว เตอ เตา • ตัน จิต ทอ • งัน • ออ พอ ลู ซี • ลู เกีย ตี • เกีย ลอ ตี • อี ซี ลี • หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ • สัต พอ สัต พอ • มอ ลา มอ ลา • มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน • กี ลู กี ลู กิด มง • ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี • หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี • ทอ ลา ทอ ลา • ตี ลี นี • สิด ฮู ลา เย • เจ ลา เจ ลา • มอ มอ ฮัว มอ ลา • หมก ตี ลี • อี ซี อี ซี • สิด นอ สิด นอ • ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี • ฮัว ซอ ฮัว ซัน • ฮู ลา เซ เย • ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา • ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี • ซอ ลา ซอ ลา • สิด ลี สิด ลี • ซู ลู ซู ลู • ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย • ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย • มี ตี ลี เย • นอ ลา กิน ซี • ตี ลี สิด นี นอ • ผ่อ เย มอ นอ • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย •ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ทอ ยี อี • สิด พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ ลา นอ ลา • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ลา เซง ออ หมก เค เย • ซอ ผ่อ ฮอ • เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • ปอ ทอ มอ กิต สิต ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ พอ ลี เซง กิต ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี • ชอ พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • งัน สิต ติน ตู • มัน ตอ ลา • ปัด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ

ผลานิสงส์ของการสวดมหากรุณาธารณีสูตร
๑. มีความสุขความเจริญ ๖. ปราศจากอุปสรรคนานาประการ
๒. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ๗. เป็นการเสริมสร้างบารมี
๓. มีอายุยืนยาว ๘. เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม
๔. อุดมด้วยสมบัติพัสถาน ๙. แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ
๕. ตัดวิบากกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ๑๐.เมื่อสิ้นอายุขัยจะได้เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนสุขาวดี

- จะนั่งญาน ภาวนา รักษาจิต
ให้ความคิด บริสุทธิ์ หลุดโลกหมอง
ความประพฤติ ทั่วไป จงไตร่ตรอง
ให้สอดคล้อง ศีลธรรม ประจำใจ.

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

[1] บทนำ บทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตร
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part01.php
[2] บทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตร
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part02.php
[3] บรรยายคาถามนต์มหากรุณา เค้ามูลคาถามนต์มหากรุณา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part03.php
[4] บรรยายมหากรุณาธรณีโดยละเอียด
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04.php

มหากรุณาธารณีสูตร

โชย ชิ่ว โชย งั่ง บอ ไง ไต ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว (3จบ)
ปึง ซือ ออ นี ทอ ยู ไล้ (3 จบ)
นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part01.php
นำ มอ ออ ลี เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part02.php
พอ ลู กิด ตี ชอ ปอ ลา เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part03.php
ผู่ ที สัก ตอ พอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part04.php
มอ ฮอ สัก ตอ พอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part05.php
มอ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part06.php
งัน สัก พัน ลา ฟา อี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part07.php
สัต พัน ลา ฮัว อี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part08.php
ซู ตัน นอ ตัน แซ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part09.php
นำ มอ เสิด กิด สี ตอ อี มง ออ ลี เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part10.php
พอ ลู กิด ตี สิด ฟู ลา เลง ทอ พอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part11.php
นำ มอ นอ ลา กิน ชี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part12.php
ซี ลี มอ ฮอ พัน ตอ ซา เม
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part13.php
สัก พอ ออ ทา เตา ซี พง
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part14.php
ออ ซี ยิน
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part15.php
สัก พอ สัก ตอ นอ มอ พอ สัก ตอ นอ มอ พอ เค
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part16.php
มอ ฟา ทา เตา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part17.php
ตัน จี ทอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part18.php
งัน ออ พอ ลู ซี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part19.php
ลู เกีย ตี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part20.php
เกีย ลอ ตี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part21.php
อี ซี ลี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part22.php
มอ ฮอ ผู่ ที สัก ตอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part23.php
สัก พอ สัก พอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part24.php
มอ ลา มอ ลา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part25.php
มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part26.php
กี ลู กี ลู กิด มง
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part27.php
ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part28.php
มอ ฮอ ฟา เซ เย ตี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part29.php
ทอ ลา ทอ ลา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part30.php
ตี ลี นี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part31.php
สิก ฟู ลา เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part32.php
เจ ลา เจ ลา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part33.php
มอ มอ ฟา มอ ลา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part34.php
มก ตี ลี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part35.php
อี ซี อี ซี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part36php
สิด นอ สิด นอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part37.php
ออ ลา เซียง ฟู ลา เซ ลี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part38.php
ฮัว ซอ ฮัว ซัน
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part39.php
ฟู ลา เซ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part40.php
ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part41.php
ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part42.php
ซอ ลา ซอ ลา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part43.php
ซิด ลี ซิด ลี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part44.php
ซู ลู ซู ลู
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part45.php
ผู่ ที เย ผู่ ที เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part46.php
ผู่ ทอ เย ผู่ ทอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part47.php
มี ตี ลี เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part48.php
นอ ลา กิน ชี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part49.php
ตี ลี สิด นี นอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part50.php
พอ เย มอ นอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part51.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part52.php
เสิด ทอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part53.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part54.php
มอ ฮอ เสิด ทอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part55.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part56.php
เสิด พอ ยี อี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part57.php
สิด พัน ลา เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part58.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part59.php
นอ ลา กิน ชี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part60.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part61.php
มอ ลา นอ ลา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part62.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part63.php
เสิด ลา เจง ออ หมก เค เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part64.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part65.php
ซอ พอ มอ ฮอ ออ เสิด ทอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part66.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part67.php
เจ กิด ลา ออ เสิด ทอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part68.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part69.php
ปอ ทอ มอ กิด เสิด ทอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part70.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part71.php
นอ ลา กิน ชี พัน เค ลา เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part72.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part73.php
มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part74.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part75.php
นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part76.php
นำ มอ ออ ลี เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part77.php
พอ ลู กิด ตี
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part78.php
ชอ พัน ลา เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part79.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part80.php
งัน เสิด ติน ตู
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part81.php
มัน ตอ ลา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part82.php
ปัด ทอ เย
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part83.php
ซอ พอ ฮอ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part84.php

อุ่ยท้อผ่อ สักพระเวทโพธิสัตว์
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part85.php
ท้าวจตุโลกบาล ท้าวจตุมหาราช
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part86.php

ความทั่วไปของคาถามหากรุณา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part87.php

ความวิเศษยอดเยี่ยมของมหากรุณามนต์
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part88.php

บุญวาสนาที่ได้จากการสวดมหากรุณามนต์คาถา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part89.php

ความศักด์สิทธิ์แห่งคาถามหากรุณา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part90.php

คาถาสุคนธ์บูชา
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part91.php

มหากรุณาธารณีสูตร
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part92.php

ทศธารณีสูตร
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part93.php

หฤทัยศุตร
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part94.php

คาถาสรรเสริญพระเวทะ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part95.php

ไตรสรณาคม
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part96.php

คาถาอุทิศ
http://www.k-immm.net/2008/soudmon03/part04/part97.php

มนต์มหากรุณาธารณีสูตร เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทรงพลานุภาพอย่างยิ่ง
พระภิกษุจีนเวลาจะทำน้ำมนต์หรือประกอบพิธีสำคัญก็ใช้มนต์บทนี้
ควรสวดเวลาบูชาพระเช้า เย็น สวดคราวละ 3, 5, 7 หรือ 9 จบ ตามความประสงค์
ของผู้สวด เพื่อจะได้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว
ป้องกันอัปมงคลทั้งหลายเข้าบ้านและยังป้องกันคุณไสยต่าง ๆ ด้วย มนต์บทนี้
ผูกเป็นคาถา 84 ประโยค เป็นพระนามของพระแม่กวนอิม 84 ปาง